Art. 465. Revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului

(1) Hotărârile definitive pronunţate în cauzele în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a drepturilor sau libertăţilor fundamentale ori a dispus scoaterea cauzei de pe rol, ca urmare a soluţionării amiabile a litigiului dintre stat şi reclamanţi, pot fi supuse revizuirii, dacă vreuna dintre consecinţele grave ale încălcării Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a protocoalelor adiţionale la aceasta continuă să se producă şi nu poate fi remediată decât prin revizuirea hotărârii pronunţate.
(2) Pot cere revizuirea:
a) persoana al cărei drept a fost încălcat;
b) membrii de familie ai condamnatului, chiar şi după moartea acestuia, numai dacă cererea este formulată în favoarea condamnatului;
c) procurorul.
(3) Cererea de revizuire se introduce la instanţa care a pronunţat hotărârea a cărei revizuire se cere.
(4) Cererea de revizuire se poate face cel mai târziu în termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii definitive pronunţate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
(5) După sesizare, instanţa poate dispune, din oficiu, la propunerea procurorului sau la cererea părţii, suspendarea executării hotărârii atacate. Dispoziţiile art. 460 alin. (1) şi (3) se aplică în mod corespunzător.
(6) Participarea procurorului este obligatorie.
(7) La judecarea cererii de revizuire, părţile se citează. Partea aflată în stare de deţinere este adusă la judecată.
(8) Atunci când părţile sunt prezente la judecarea cererii de revizuire, instanţa ascultă şi concluziile acestora.
(9) Instanţa examinează cererea în baza actelor dosarului şi se pronunţă prin decizie.
(10) Instanţa respinge cererea în cazul în care constată că este tardivă, inadmisibilă sau nefondată.
(11) Atunci când instanţa constată că cererea este fondată:
a) desfiinţează, în parte, hotărârea atacată sub aspectul dreptului încălcat şi, rejudecând cauza, cu aplicarea dispoziţiilor secţiunii 1 a cap. V din titlul III al părţii speciale, înlătură consecinţele încălcării dreptului;
b) desfiinţează hotărârea şi, când este necesară administrarea de probe, dispune rejudecarea de către instanţa în faţa căreia s-a produs încălcarea dreptului, aplicându-se dispoziţiile secţiunii 1 a cap. V din titlul III al părţii speciale.
(12) Hotărârea pronunţată este supusă căilor de atac prevăzute de lege pentru hotărârea revizuită. [art. 4081 C.proc.pen. 1968]

Citiți mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
În urma desfiinţării deciziei date în recurs, în calea ... Vezi mai mult
În urma desfiinţării deciziei date în recurs, în calea de atac a revizuirii reglementată în procedura prevăzută de art. 465 ... Click pentru abonare

Doctrină

2.
Cu privire la posibilitatea revizuirii încheierii de respingere când ... Vezi mai mult
Cu privire la posibilitatea revizuirii încheierii de respingere când Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a drepturilor ... Click pentru abonare
3.
Revizuirea nu poate fi invocată pe baza unor hotărâri ... Vezi mai mult
Revizuirea nu poate fi invocată pe baza unor hotărâri ale CtEDO pronunțate împotriva altor state, indiferent că reglementarea este similară ... Click pentru abonare
4.
În principiu, cererea de revizuire întemeiată pe acest caz ... Vezi mai mult
În principiu, cererea de revizuire întemeiată pe acest caz trebuie adresată instanței de apel. [I. Neagu, M. Damaschin, Tratat de ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

5.
Elementele de probă pe care Curtea de Apel Timișoara ... Vezi mai mult
Elementele de probă pe care Curtea de Apel Timișoara a trebuit să le analizeze pentru a se pronunța cu privire ... Click pentru abonare
6.
În cazul în care, în temeiul dispoziţiilor art. 465 ... Vezi mai mult
În cazul în care, în temeiul dispoziţiilor art. 465 alin. (11) lit. b) C.proc.pen., s-a admis cererea de revizuire, s-a ... Click pentru abonare
7.
Curtea apreciază că în cauză sunt întrunite condițiile strict ... Vezi mai mult
Curtea apreciază că în cauză sunt întrunite condițiile strict și limitativ prevăzute de art. 465 C.proc.pen. pentru admiterea cererii de ... Click pentru abonare
8.
Din interpretarea dispoziţiilor art. 465 C.proc.pen. rezultă că hotărârea ... Vezi mai mult
Din interpretarea dispoziţiilor art. 465 C.proc.pen. rezultă că hotărârea pronunţată conform alin. (10) prin care se pronunţă o soluţie de ... Click pentru abonare
9.
Curtea observă că în hotărârile sale Bochan împotriva Ucrainei ... Vezi mai mult
Curtea observă că în hotărârile sale Bochan împotriva Ucrainei (nr. 2) și Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) împotriva Elveției (nr. ... Click pentru abonare
10.
În cazul în care CtEDO a constatat încălcarea art. ... Vezi mai mult
În cazul în care CtEDO a constatat încălcarea art. 6 parag. 1 din Convenție, stabilind că hotărârea definitivă de condamnare ... Click pentru abonare
11.
Reglementarea procedurii de revizuire în cazul hotărârilor CEDO este ... Vezi mai mult
Reglementarea procedurii de revizuire în cazul hotărârilor CEDO este impusă de necesitatea de a înlătura consecinţele încălcării prevederilor Convenţiei europene ... Click pentru abonare
12.
Cererea de revizuire, întemeiată pe dispoziţiile art. 465 C.proc.pen., ... Vezi mai mult
Cererea de revizuire, întemeiată pe dispoziţiile art. 465 C.proc.pen., formulată de o persoană cu privire la care Curtea Europeană a ... Click pentru abonare
13.
În cazul în care CtEDO a constatat o încălcare ... Vezi mai mult
În cazul în care CtEDO a constatat o încălcare a dreptului la un proces echitabil, prevăzut în art. 6 din ... Click pentru abonare
14.
În cazul în care prin hotărârea definitivă a CtEDO ... Vezi mai mult
În cazul în care prin hotărârea definitivă a CtEDO s-a constatat o încălcare a art. 5 parag. 3 și 4 ... Click pentru abonare
15.
Analizând cererea prin prisma dispozițiilor Codului de procedură penală, ... Vezi mai mult
Analizând cererea prin prisma dispozițiilor Codului de procedură penală, având în vedere constatările CtEDO, dar și concluziile revizuentului, anterior expuse, ... Click pentru abonare
16.
Hotărârile penale definitive pot fi supuse revizuirii, dacă există ... Vezi mai mult
Hotărârile penale definitive pot fi supuse revizuirii, dacă există o hotărâre definitivă a CtEDO prin care s-a constatat o încălcare ... Click pentru abonare
17.
Dispozițiile Codului de procedură penală din 1968 sunt incidente ... Vezi mai mult
Dispozițiile Codului de procedură penală din 1968 sunt incidente în cazul în care CtEDO a constatat, prin hotărâre definitivă, o ... Click pentru abonare
18.
Revizuirea poate fi exercitată ori de câte ori consecințele ... Vezi mai mult
Revizuirea poate fi exercitată ori de câte ori consecințele grave ale încălcării unui drept prevăzut în Convenția europeană pentru apărarea ... Click pentru abonare
19.
Condițiile stabilite în Codul de procedură penală din 1968 ... Vezi mai mult
Condițiile stabilite în Codul de procedură penală din 1968 nu sunt îndeplinite în cazul în care consecințele încălcării unui drept ... Click pentru abonare
20.
Constatarea încălcării unui drept al persoanei care solicită revizuirea ... Vezi mai mult
Constatarea încălcării unui drept al persoanei care solicită revizuirea – drept prevăzut în Convenția europeană – printr-o hotărâre definitivă a ... Click pentru abonare
21.
Hotărârile penale definitive pot fi supuse revizuirii, dacă sunt ... Vezi mai mult
Hotărârile penale definitive pot fi supuse revizuirii, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: există o hotărâre definitivă a Curţii Europene ... Click pentru abonare
22.
Revizuirea poate fi cerută de persoana al cărei drept ... Vezi mai mult
Revizuirea poate fi cerută de persoana al cărei drept a fost încălcat. În raport cu această dispoziție, cererea de revizuire ... Click pentru abonare