Art. 420. Judecarea apelului

(1) Judecarea apelului se face cu citarea părţilor şi a persoanei vătămate.
(2) Judecarea apelului nu poate avea loc decât în prezenţa inculpatului, când acesta se află în stare de deţinere.
(3) Participarea procurorului la judecarea apelului este obligatorie.
(4) Instanţa de apel procedează la ascultarea inculpatului, când aceasta este posibilă, potrivit regulilor de la judecata în fond.
(5) Instanţa de apel poate readministra probele administrate la prima instanţă şi poate administra probe noi, în condiţiile art. 100.
(6) Când apelul este în stare de judecată, preşedintele completului dă cuvântul apelantului, apoi intimatului şi pe urmă procurorului. Dacă între apelurile declarate se află şi apelul procurorului, primul cuvânt îl are acesta.
(7) Procurorul şi părţile au dreptul la replică cu privire la chestiunile noi ivite cu ocazia dezbaterilor. Inculpatului i se acordă ultimul cuvânt.
(8) Instanţa verifică hotărârea atacată pe baza lucrărilor şi a materialului din dosarul cauzei, precum şi a oricăror probe administrate în faţa instanţei de apel.
(9) În vederea soluţionării apelului, instanţa, motivat, poate da o nouă apreciere probelor.
(10) Instanţa se pronunţă asupra tuturor motivelor de apel invocate.
(11) La judecarea apelului se aplică regulile de la judecata în fond, în măsura în care în prezentul titlu nu există dispoziţii contrare.
(12) Apelul împotriva încheierilor care, potrivit legii, pot fi atacate separat se judecă în camera de consiliu fără prezenţa părţilor, care pot depune concluzii scrise, cu excepţia cazurilor în care legea dispune altfel ori a celor în care instanţa apreciază că este necesară judecata în şedinţă publică. [art. 375-378 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Dispoziţiile art. 420 alin. (5) din Codul de procedură ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 420 alin. (5) din Codul de procedură penală sunt constituţionale. Astfel, acestea nu refuză dreptul inculpatului sau al ... Click pentru abonare

Doctrină

2.
Instanța de apel este obligată să readministreze declarațiile (martorilor, ... Vezi mai mult
Instanța de apel este obligată să readministreze declarațiile (martorilor, părților, persoanei vătămate, experților etc.) pe care prima instanță și-a întemeiat ... Click pentru abonare
3.
Conform jurisprudenței Curții Europene din cauzele Beraru c. României ... Vezi mai mult
Conform jurisprudenței Curții Europene din cauzele Beraru c. României și Cutean c. României, instanța de apel trebuie să reaudieze nemijlocit ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

4.
Conform dispozițiilor art. 166 alin. (8) lit. b) din ... Vezi mai mult
Conform dispozițiilor art. 166 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 302/2004, instanța națională, în cadrul procedurii de recunoaştere şi ... Click pentru abonare
5.
În ce priveşte critica inculpatului din apel, în sensul ... Vezi mai mult
În ce priveşte critica inculpatului din apel, în sensul că instanţa de fond ar fi respins în mod greşit cererea ... Click pentru abonare
6.
S-a dispus repunerea pe rol a cauzei, întrucât s-a ... Vezi mai mult
S-a dispus repunerea pe rol a cauzei, întrucât s-a constatat existenţa unei divergenţe de opinie cu privire la soluţia ce ... Click pentru abonare
7.
Conform dispozițiilor art. 171 din Legea 302/2004, procedura de ... Vezi mai mult
Conform dispozițiilor art. 171 din Legea 302/2004, procedura de recunoaștere și executare a hotărârilor judecătorești pronunțate în alte state membre ... Click pentru abonare
8.
Posibilitatea ca persoana condamnată să beneficieze de instituţia liberării ... Vezi mai mult
Posibilitatea ca persoana condamnată să beneficieze de instituţia liberării condiţionate, conform legislaţiei statului de condamnare, nu reprezintă motiv de nerecunoaştere ... Click pentru abonare
9.
Asistența juridică este obligatorie atunci când procedura de recunoaștere ... Vezi mai mult
Asistența juridică este obligatorie atunci când procedura de recunoaștere și executare a unei hotărâri de condamnare, prevăzute de art. 8 ... Click pentru abonare
10.
Desfăşurarea unei proceduri judiciare în materia recunoaşterii unei hotărâri ... Vezi mai mult
Desfăşurarea unei proceduri judiciare în materia recunoaşterii unei hotărâri judecătoreşti şi a executării pedepsei în statul solicitat, la solicitarea statului ... Click pentru abonare
11.
Curtea subliniază că, atunci când o instanță de recurs ... Vezi mai mult
Curtea subliniază că, atunci când o instanță de recurs este sesizată să soluționeze o cauză în fapt și în drept ... Click pentru abonare
12.
Curtea constată în primul rând, că şi Curtea de ... Vezi mai mult
Curtea constată în primul rând, că şi Curtea de Apel a întreprins demersuri pentru ca reclamantul să poată fi ascultat ... Click pentru abonare
13.
Curtea constată pentru bun început că, deși procesul care ... Vezi mai mult
Curtea constată pentru bun început că, deși procesul care se desfășoară în lipsa inculpatului nu este în sine incompatibil cu ... Click pentru abonare
14.
Curtea apreciază că principiul nemijlocirii, aflat într-o legătură indisolubilă ... Vezi mai mult
Curtea apreciază că principiul nemijlocirii, aflat într-o legătură indisolubilă cu principiul contradictorialității, este principiul specific fazei de judecată potrivit căruia ... Click pentru abonare
15.
Un aspect important al unui proces penal echitabil este ... Vezi mai mult
Un aspect important al unui proces penal echitabil este acela ca probele în cauză să fie administrate nemijlocit în prezența ... Click pentru abonare
16.
Curtea observă în primul rând că Înalta Curte l-a ... Vezi mai mult
Curtea observă în primul rând că Înalta Curte l-a audiat personal pe reclamant, dar că l-a condamnat fără a audia ... Click pentru abonare
17.
Hotărârea de condamnare a inculpatului, întemeiată în mod determinant ... Vezi mai mult
Hotărârea de condamnare a inculpatului, întemeiată în mod determinant pe declaraţiile coinculpaţilor care au uzat de procedura judecăţii în cazul ... Click pentru abonare
18.
Curtea reiterează că modul de aplicare a articolului 6 ... Vezi mai mult
Curtea reiterează că modul de aplicare a articolului 6 la procedurile în fața instanțelor de apel depinde de caracteristicile speciale ... Click pentru abonare
19.
În esență, Curtea de Apel a întemeiat condamnarea reclamantului ... Vezi mai mult
În esență, Curtea de Apel a întemeiat condamnarea reclamantului pe o nouă interpretare a declarațiilor de martori, fără a-i audia ... Click pentru abonare
20.
Curtea reține, în primul rând, că, deși reclamantul a ... Vezi mai mult
Curtea reține, în primul rând, că, deși reclamantul a putut lua cuvântul ultimul în fața Curții de Apel și a ... Click pentru abonare
21.
Înalta Curte de Casaţie și Justiţie reţine că dreptul ... Vezi mai mult
Înalta Curte de Casaţie și Justiţie reţine că dreptul la un proces echitabil, garantat de art. 6 paragraf 1 din ... Click pentru abonare
22.
Curtea reiterează că modul de aplicare al art. 6 ... Vezi mai mult
Curtea reiterează că modul de aplicare al art. 6 la procedurile în faţa instanţelor de recurs depinde de trăsăturile speciale ... Click pentru abonare
23.
Omisiunea instanţei de apel de a se pronunţa asupra ... Vezi mai mult
Omisiunea instanţei de apel de a se pronunţa asupra motivului de apel prin care inculpatul a solicitat schimbarea încadrării juridice ... Click pentru abonare
24.
Curtea constată că, în cazul de faţă, pentru a ... Vezi mai mult
Curtea constată că, în cazul de faţă, pentru a confirma una dintre cele două hotărâri pronunţate de instanţele inferioare, Curtea ... Click pentru abonare
25.
Curtea observă că reclamantul se plânge că nu a ... Vezi mai mult
Curtea observă că reclamantul se plânge că nu a avut posibilitatea de a interoga persoana care a depus plângerea penală ... Click pentru abonare
26.
Desemnarea de către instanța de apel a aceluiași apărător ... Vezi mai mult
Desemnarea de către instanța de apel a aceluiași apărător din oficiu, atât pentru apelantul inculpat, cât și pentru ceilalți inculpați ... Click pentru abonare
27.
Înainte de încheierea dezbaterilor, președintele completului de judecată dă ... Vezi mai mult
Înainte de încheierea dezbaterilor, președintele completului de judecată dă ultimul cuvânt inculpatului personal, în toate gradele ordinare de jurisdicţie, precum ... Click pentru abonare
28.
Cererea inculpatului formulată la primul termen de judecată de ... Vezi mai mult
Cererea inculpatului formulată la primul termen de judecată de a se amâna judecata în vederea angajării unui apărător este fondată. ... Click pentru abonare