Art. 370. Felul hotărârilor

(1) Hotărârea prin care cauza este soluţionată de prima instanţă de judecată sau prin care aceasta se dezînvesteşte fără a soluţiona cauza se numeşte sentinţă. Instanţa se pronunţă prin sentinţă şi în alte situaţii prevăzute de lege.
(2) Hotărârea prin care instanţa se pronunţă asupra apelului, recursului în casaţie şi recursului în interesul legii se numeşte decizie. Instanţa se pronunţă prin decizie şi în alte situaţii prevăzute de lege.
(3) Toate celelalte hotărâri pronunţate de instanţe în cursul judecăţii se numesc încheieri.
(4) Desfăşurarea procesului în şedinţa de judecată se consemnează într-o încheiere care cuprinde:
a) ziua, luna, anul şi denumirea instanţei;
b) menţiunea dacă şedinţa a fost sau nu publică;
c) numele şi prenumele judecătorilor, procurorului şi grefierului;
d) numele şi prenumele părţilor, avocaţilor şi ale celorlalte persoane care participă în proces şi care au fost prezente la judecată, precum şi ale celor care au lipsit, cu arătarea calităţii lor procesuale şi cu menţiunea privitoare la îndeplinirea procedurii;
e) fapta pentru care inculpatul a fost trimis în judecată şi textele de lege în care a fost încadrată fapta;
f) mijloacele de probă care au fost supuse dezbaterii contradictorii;
g) cererile de orice natură formulate de procuror, de persoana vătămată, de părţi şi de ceilalţi participanţi la proces;
h) concluziile procurorului, ale persoanei vătămate şi ale părţilor;
i) măsurile luate în cursul şedinţei.
(5) Încheierea se întocmeşte de grefier în termen de cel mult 72 de ore de la terminarea şedinţei şi se semnează de preşedintele completului de judecată şi de grefier.
(6) Când hotărârea se pronunţă în ziua în care a avut loc judecata, nu se întocmeşte încheierea. [art. 305, art. 311 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
În cadrul controlului a priori, Curtea a apreciat că ... Vezi mai mult
În cadrul controlului a priori, Curtea a apreciat că noțiunea de „probă” este folosită impropriu de legiuitor în cuprinsul art. ... Click pentru abonare
2.
Încheierea de şedinţă nu face decât să consemneze fapte ... Vezi mai mult
Încheierea de şedinţă nu face decât să consemneze fapte concrete petrecute în şedinţa de judecată, care nu au, în nici ... Click pentru abonare

Doctrină

3.
În materie penală, ședințele de judecată sunt înregistrate integral ... Vezi mai mult
În materie penală, ședințele de judecată sunt înregistrate integral cu mijloace tehnice audio/audio-video. Din acest motiv, nu se mai poate ... Click pentru abonare
4.
Motivarea trebuie să fie de natură a lămuri cauza ... Vezi mai mult
Motivarea trebuie să fie de natură a lămuri cauza sub toate aspectele sale, inclusiv prin raportare la apărările formulate de ... Click pentru abonare
5.
Este justificat ca încheierea de ședință să fie semnată ... Vezi mai mult
Este justificat ca încheierea de ședință să fie semnată doar de către președintele completului de judecată și de grefier întrucât ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

6.
Tribunalul constată, în conformitate cu susținerile inculpatului și potrivit ... Vezi mai mult
Tribunalul constată, în conformitate cu susținerile inculpatului și potrivit dosarului atașat că nu există la dosar încheierea din 07.12.2022, termen ... Click pentru abonare
7.
Curtea opinează că în ceea ce privește situația de ... Vezi mai mult
Curtea opinează că în ceea ce privește situația de fapt considerentele sentinței apelate constau în realitate în colaționarea unor fragmente ... Click pentru abonare
8.
În ceea ce privește cheltuielile cu executarea hotărârilor judecătorești ... Vezi mai mult
În ceea ce privește cheltuielile cu executarea hotărârilor judecătorești civile (interpret, onorariul avocaților, cheltuieli cu deplasarea, cu închirierea de locuință) ... Click pentru abonare
9.
Curții i se solicită să stabilească dacă reclamanții au ... Vezi mai mult
Curții i se solicită să stabilească dacă reclamanții au beneficiat de un proces echitabil, în ciuda faptului că motivările soluțiilor, ... Click pentru abonare
10.
Curtea observă de la bun început că, în timp ... Vezi mai mult
Curtea observă de la bun început că, în timp ce prezenta cauză se referă la motivele pentru care reclamanta a ... Click pentru abonare
11.
În cadrul expunerii hotărârea de condamnare trebuie să cuprindă ... Vezi mai mult
În cadrul expunerii hotărârea de condamnare trebuie să cuprindă și faptele reținute în sarcina inculpatului, forma și gradul de vinovăție, ... Click pentru abonare
12.
Curtea reaminteşte în primul rând principiile stabilite prin jurisprudenţa ... Vezi mai mult
Curtea reaminteşte în primul rând principiile stabilite prin jurisprudenţa sa în ceea ce priveşte participarea efectivă a părţilor la procedură ... Click pentru abonare
13.
Curtea aminteşte că în primul rând instanţele naţionale sunt ... Vezi mai mult
Curtea aminteşte că în primul rând instanţele naţionale sunt cele care au competenţa de a stabili faptele şi de a ... Click pentru abonare
14.
Lipsa încheierii prin care s-a amânat pronunțarea este sancționată ... Vezi mai mult
Lipsa încheierii prin care s-a amânat pronunțarea este sancționată cu nulitatea absolută. În absența acestei încheieri, nu se poate verifica ... Click pentru abonare
15.
Hotărârea trebuie să fie rezultatul acordului membrilor completului de ... Vezi mai mult
Hotărârea trebuie să fie rezultatul acordului membrilor completului de judecată, iar atunci când completul este format din doi judecători și ... Click pentru abonare
16.
Motivarea soluției pronunțate de instanța de judecată constituie o ... Vezi mai mult
Motivarea soluției pronunțate de instanța de judecată constituie o îndatorire care înlătură orice aspect discreționar în realizarea justiției, dând părților ... Click pentru abonare
17.
În ipoteza în care nu este posibil ca în ... Vezi mai mult
În ipoteza în care nu este posibil ca în cursul judecării cauzei completul să rămână același, acesta se poate schimba ... Click pentru abonare
18.
Chiar dacă președintele completului a omis să semneze încheierea ... Vezi mai mult
Chiar dacă președintele completului a omis să semneze încheierea prin care se consemnează desfășurarea ședinței de judecată, dispunând amânarea pronunțării, ... Click pentru abonare
19.
Utilizarea incorectă a termenului „încheiere” în loc de „sentință” ... Vezi mai mult
Utilizarea incorectă a termenului „încheiere” în loc de „sentință” într-o hotărâre judecătorească nu determină nulitatea acesteia, cu condiția ca în ... Click pentru abonare
20.
Bazându-se pe articolul 6 din Convenție, reclamantul a pretins ... Vezi mai mult
Bazându-se pe articolul 6 din Convenție, reclamantul a pretins că lipsa motivării hotărârii curţii de apel militare şi concizia termenului-limită ... Click pentru abonare
21.
Lipsa semnăturii grefierului de ședință pe încheierea în care ... Vezi mai mult
Lipsa semnăturii grefierului de ședință pe încheierea în care sunt consemnate dezbaterile nu este sancționată cu nulitate absolută și nu ... Click pentru abonare
22.
Faptul că o încheiere intermediară de amânare a pronunțării ... Vezi mai mult
Faptul că o încheiere intermediară de amânare a pronunțării este semnată doar de către grefier și nu și de președinte ... Click pentru abonare