Art. 341. Soluţionarea plângerii de către judecătorul de cameră preliminară

(1) După înregistrarea plângerii la instanţa competentă, aceasta se trimite în aceeaşi zi judecătorului de cameră preliminară. Plângerea greşit îndreptată se trimite pe cale administrativă organului judiciar competent.
(2) Judecătorul de cameră preliminară stabileşte termenul de soluţionare şi dispune citarea petentului şi a intimaţilor şi încunoştinţarea procurorului, cu menţiunea că pot depune note scrise cu privire la admisibilitatea ori temeinicia plângerii. Dacă în cauză a fost pusă în mişcare acţiunea penală, petentul şi intimaţii pot formula cereri şi ridica excepţii şi cu privire la legalitatea administrării probelor ori a efectuării urmăririi penale.
(3) Procurorul, în termen de cel mult 3 zile de la primirea comunicării prevăzute la alin. (2), transmite judecătorului de cameră preliminară dosarul cauzei.
(4) În situaţia în care plângerea a fost depusă la procuror, acesta o va înainta, împreună cu dosarul cauzei, instanţei competente.
(5) Plângerea se soluţionează în camera de consiliu, cu participarea procurorului, prin încheiere motivată, pronunţată în camera de consiliu. Neprezentarea persoanelor citate conform alin. (2) nu împiedică soluţionarea plângerii.
(51) Judecătorul de cameră preliminară, soluţionând plângerea, în cazul prevăzut la alin. (6) verifică soluţia atacată pe baza lucrărilor şi a materialului din dosarul de urmărire penală şi a oricăror înscrisuri noi prezentate, iar în cazul prevăzut la alin. (7), pe baza lucrărilor şi a materialului din dosarul de urmărire penală şi a oricăror alte mijloace de probă.
(6) În cauzele în care nu s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, judecătorul de cameră preliminară poate dispune una dintre următoarele soluţii:
a) respinge plângerea, ca tardivă sau inadmisibilă ori, după caz, ca nefondată;
b) admite plângerea, desfiinţează soluţia atacată şi trimite motivat cauza la procuror pentru a începe sau pentru a completa urmărirea penală ori, după caz, pentru a pune în mişcare acţiunea penală şi a completa urmărirea penală;
c) admite plângerea şi schimbă temeiul de drept al soluţiei de clasare atacate, dacă prin aceasta nu se creează o situaţie mai grea pentru persoana care a făcut plângerea.
(7) În cauzele în care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, judecătorul de cameră preliminară:
1. respinge plângerea ca tardivă sau inadmisibilă;
2. verifică legalitatea administrării probelor şi a efectuării urmăririi penale, exclude probele nelegal administrate ori, după caz, sancţionează potrivit art. 280-282 actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii şi:
a) respinge plângerea ca nefondată;
b) admite plângerea, desfiinţează soluţia atacată şi trimite motivat cauza la procuror pentru a completa urmărirea penală;
c) admite plângerea, desfiinţează soluţia atacată şi dispune începerea judecăţii cu privire la faptele şi persoanele pentru care, în cursul cercetării penale, a fost pusă în mişcare acţiunea penală, când probele legal administrate sunt suficiente, trimiţând dosarul spre repartizare aleatorie;
d) admite plângerea şi schimbă temeiul de drept al soluţiei de clasare atacate, dacă prin aceasta nu se creează o situaţie mai grea pentru persoana care a făcut plângerea.
(71) În cazul în care, ulterior sesizării judecătorului de cameră preliminară, procurorul ierarhic superior admite plângerea şi dispune infirmarea soluţiei atacate, plângerea va fi respinsă ca rămasă fără obiect. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.
(8) Încheierea prin care s-a pronunţat una dintre soluţiile prevăzute la alin. (6), alin. (7) pct. 1, pct. 2 lit. a), b) şi d) şi alin. (71) este definitivă.
(9) În cazul prevăzut la alin. (7) pct. 2 lit. c), în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii procurorul, petentul şi intimaţii pot face, motivat, contestaţie cu privire la dispoziţia de începere a judecăţii, precum şi cu privire la modul de soluţionare a excepţiilor privind legalitatea administrării probelor şi a efectuării urmăririi penale.
(10) Contestaţia se depune la judecătorul care a soluţionat plângerea şi se înaintează spre soluţionare judecătorului de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară ori, când instanţa sesizată cu plângere este Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, completului competent potrivit legii, care o soluţionează în camera de consiliu, cu citarea petentului şi a intimaţilor şi cu participarea procurorului, prin încheiere motivată, pronunţată în camera de consiliu, putând dispune una dintre următoarele soluţii:
a) respinge contestaţia ca tardivă, inadmisibilă ori, după caz, ca nefondată, şi menţine dispoziţia de începere a judecăţii;
b) admite contestaţia, desfiinţează încheierea şi rejudecă plângerea potrivit alin. (7) pct. 2, dacă excepţiile cu privire la legalitatea administrării probelor ori a efectuării urmăririi penale au fost greşit soluţionate.
(11) Probele care au fost excluse nu pot fi avute în vedere la judecarea în fond a cauzei. [art. 2781 alin. 3-13 C.proc.pen. 1968]

Citește mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea reţine că dispoziţiile legale criticate reglementează soluţionarea plângerii ... Vezi mai mult
Curtea reţine că dispoziţiile legale criticate reglementează soluţionarea plângerii de către judecătorul de cameră preliminară în ipoteza în care în ... Click pentru abonare
2.
Încheierea prin care sunt stabilite cheltuielile judiciare de către ... Vezi mai mult
Încheierea prin care sunt stabilite cheltuielile judiciare de către judecătorul de cameră preliminară în condiţiile art. 275 alin. (5) din ... Click pentru abonare
3.
Curtea constată că – ulterior sesizării sale, prin decizia ... Vezi mai mult
Curtea constată că – ulterior sesizării sale, prin decizia nr. 243 din 16 aprilie 2019 – a admis excepţia de ... Click pentru abonare
4.
Limitarea mijloacelor de probă, pe baza cărora judecătorul de ... Vezi mai mult
Limitarea mijloacelor de probă, pe baza cărora judecătorul de cameră preliminară poate soluţiona plângerea formulată împotriva soluţiilor de neurmărire sau ... Click pentru abonare
5.
Curtea reţine că, în formularea motivelor de neconstituţionalitate, autorul ... Vezi mai mult
Curtea reţine că, în formularea motivelor de neconstituţionalitate, autorul susţine că dispoziţiile art. 341 alin. (2) fraza a doua din ... Click pentru abonare
6.
Curtea reţine că în cazul în care excepţia de ... Vezi mai mult
Curtea reţine că în cazul în care excepţia de neconstituţionalitate nu cuprinde motivarea ca element al său, iar din textul ... Click pentru abonare
7.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarele acesteia arată că ... Vezi mai mult
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarele acesteia arată că noţiunea de „intimat” din cuprinsul art. 341 alin. (2) teza întâi ... Click pentru abonare
8.
Curtea reţine că speţele în care a fost invocată ... Vezi mai mult
Curtea reţine că speţele în care a fost invocată prezenta excepţie privesc însă judecarea pe fond a plângerilor împotriva unor ... Click pentru abonare
9.
Curtea reţine că normele menţionate dispun cu privire la ... Vezi mai mult
Curtea reţine că normele menţionate dispun cu privire la contestaţia pe care o poate formula procurorul şi inculpatul, în ipoteza ... Click pentru abonare
10.
Curtea nu a primit critica potrivit căreia se încalcă ... Vezi mai mult
Curtea nu a primit critica potrivit căreia se încalcă dreptul de acces liber la justiţie, plângerea reglementată de dispoziţiile art. ... Click pentru abonare
11.
Curtea a reţinut că încheierea prin care s-a pronunţat ... Vezi mai mult
Curtea a reţinut că încheierea prin care s-a pronunţat una dintre soluţiile prevăzute de dispoziţiile art. 341 alin. (6) şi ... Click pentru abonare
12.
Curtea nu poate reţine critica potrivit căreia dispoziţiile de ... Vezi mai mult
Curtea nu poate reţine critica potrivit căreia dispoziţiile de lege criticate aduc atingere liberului acces la justiţie, dreptului la un ... Click pentru abonare
13.
Curtea a reţinut că limitarea mijloacelor de probă, pe ... Vezi mai mult
Curtea a reţinut că limitarea mijloacelor de probă, pe baza cărora judecătorul de cameră preliminară poate soluţiona plângerea formulată împotriva ... Click pentru abonare
14.
Eventualele critici referitoare la o interpretare într-un sens neconstituţional ... Vezi mai mult
Eventualele critici referitoare la o interpretare într-un sens neconstituţional a dispoziţiilor art. 341 alin. (1) teza a doua şi ale ... Click pentru abonare
15.
Dispoziţiile art. 341 alin. (6) lit. c) şi alin. ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 341 alin. (6) lit. c) şi alin. (7) pct. 2 lit. d) din Codul de procedură penală stabilesc ... Click pentru abonare
16.
Curtea reţine că autoarea acesteia nu formulează veritabile argumente ... Vezi mai mult
Curtea reţine că autoarea acesteia nu formulează veritabile argumente referitoare la neconstituţionalitatea textului criticat, ci critică modalitatea de interpretare şi ... Click pentru abonare
17.
Încheierea la care face referire textul criticat este definitivă, ... Vezi mai mult
Încheierea la care face referire textul criticat este definitivă, însă acest fapt nu este de natură să afecteze constituţionalitatea prevederilor ... Click pentru abonare
18.
Referitor la critica potrivit căreia dispoziţiile procedurale nu oferă ... Vezi mai mult
Referitor la critica potrivit căreia dispoziţiile procedurale nu oferă remediul procesual pentru ipoteza juridică în care aceasta se află, respectiv ... Click pentru abonare
19.
Referitor la dispoziţiile art. 341 alin. (8) din Codul ... Vezi mai mult
Referitor la dispoziţiile art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală – care nu permit exercitarea unei căi ordinare ... Click pentru abonare
20.
Curtea constată că – deşi intenţia manifestă a legiuitorului, ... Vezi mai mult
Curtea constată că – deşi intenţia manifestă a legiuitorului, exprimată în expunerea de motive la Legea nr. 255/2013 a fost ... Click pentru abonare
21.
În domeniul aplicării legii într-o cauză dedusă judecăţii, inclusiv ... Vezi mai mult
În domeniul aplicării legii într-o cauză dedusă judecăţii, inclusiv în ceea ce priveşte legalitatea administrării mijloacelor de probă, expert este ... Click pentru abonare
22.
Soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile art. 282 alin. (2) ... Vezi mai mult
Soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile art. 282 alin. (2) din Codul de procedură penală, care nu permite invocarea din oficiu ... Click pentru abonare
23.
Este inadmisibilă sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei ... Vezi mai mult
Este inadmisibilă sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarelor chestiuni de drept: ... Click pentru abonare
24.
Dispoziţiile art. 341 alin. (6) lit. c) din Codul ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 341 alin. (6) lit. c) din Codul de procedură penală încalcă prevederile art. 21 din Constituţie, prin împiedicarea ... Click pentru abonare
25.
În aplicarea dispoziţiilor art. 341 alin. (6) lit. c) ... Vezi mai mult
În aplicarea dispoziţiilor art. 341 alin. (6) lit. c) din Codul de procedură penală, judecătorul de cameră preliminară învestit cu ... Click pentru abonare
26.
Este inadmisibilă sesizarea privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru ... Vezi mai mult
Este inadmisibilă sesizarea privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept: „1. în cazul în care se ... Click pentru abonare
27.
Soluţia legislativă cuprinsă în art. 341 alin. (10) din ... Vezi mai mult
Soluţia legislativă cuprinsă în art. 341 alin. (10) din Codul de procedură penală potrivit căreia judecătorul de cameră preliminară se ... Click pentru abonare
28.
În ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. ... Vezi mai mult
În ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (6) – (8), Curtea constată că aceste prevederi reglementează ... Click pentru abonare
29.
Curtea constată că garanţiile procedurale referitoare la dreptul la ... Vezi mai mult
Curtea constată că garanţiile procedurale referitoare la dreptul la un proces echitabil ce guvernează întreaga procedură referitoare la temeinicia unei ... Click pentru abonare
30.
În aplicarea dispoziţiilor art. 2781 din Codul de procedură ... Vezi mai mult
În aplicarea dispoziţiilor art. 2781 din Codul de procedură penală anterior [art. 341 din Codul de procedură penală actual] Înalta ... Click pentru abonare
31.
În cazul soluţiei de admitere a plângerii împotriva rezoluţiilor ... Vezi mai mult
În cazul soluţiei de admitere a plângerii împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată, întemeiată pe dispoziţiile art. ... Click pentru abonare
32.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a stabilit că: ... Vezi mai mult
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a stabilit că: 1. […] instanţa învestită cu soluţionarea plângerii formulate în temeiul art. ... Click pentru abonare
33.
Cererea de revizuire îndreptată împotriva unei hotărâri judecătoreşti definitive, ... Vezi mai mult
Cererea de revizuire îndreptată împotriva unei hotărâri judecătoreşti definitive, pronunţată în temeiul art. 2781 alin. 8 lit. a) şi b) ... Click pentru abonare
34.
Asistenţa juridică nu este obligatorie, pentru petenţi sau intimaţi, ... Vezi mai mult
Asistenţa juridică nu este obligatorie, pentru petenţi sau intimaţi, în cauzele ce au ca obiect plângeri formulate în condiţiile art. ... Click pentru abonare

Doctrină

35.
Art. 341 alin. (51) C.proc.pen. a fost modificat prin ... Vezi mai mult
Art. 341 alin. (51) C.proc.pen. a fost modificat prin Legea nr. 201/2023. Forma anterioară a textului de lege modificat: „(51) ... Click pentru abonare
36.
Art. 341 alin. 9 C.proc.pen. a fost modificat prin ... Vezi mai mult
Art. 341 alin. 9 C.proc.pen. a fost modificat prin Legea nr. 201/2023. Forma anterioară a textului de lege modificat: „(9) ... Click pentru abonare
37.
Pe calea suplimentului analogic ar trebui ca DCC nr. ... Vezi mai mult
Pe calea suplimentului analogic ar trebui ca DCC nr. 802/2017 prin care s-a consacrat principiul libertății probelor în faza de ... Click pentru abonare
38.
Pentru a avea calitate procesuală activă în această procedură ... Vezi mai mult
Pentru a avea calitate procesuală activă în această procedură este necesar ca administratorul special al societății are în continuare dreptul ... Click pentru abonare
39.
Dacă petentul a formulat plângerea la procurorul ierarhic superior ... Vezi mai mult
Dacă petentul a formulat plângerea la procurorul ierarhic superior cu depășirea termenului legal, dar s-a apreciat totuși că plângerea a ... Click pentru abonare
40.
Art. 341 alin. 6 C.proc.pen. nu prevede explicit posibilitatea ... Vezi mai mult
Art. 341 alin. 6 C.proc.pen. nu prevede explicit posibilitatea trimiterii cauzei în vederea continuării efectuării urmăririi penale față de suspect. ... Click pentru abonare
41.
Procurorul nu poate reevalua sub niciun aspect probele indicate ... Vezi mai mult
Procurorul nu poate reevalua sub niciun aspect probele indicate de judecător ca fiind necesare să fie administrate. Acesta poate evalua ... Click pentru abonare
42.
În cazul plângerii formulate de persoana vătămată, judecătorul trebuie ... Vezi mai mult
În cazul plângerii formulate de persoana vătămată, judecătorul trebuie să aibă în vedere că temeiul de clasare pe care îl ... Click pentru abonare
43.
Nu pot exercita funcția de judecată judecătorul care a ... Vezi mai mult
Nu pot exercita funcția de judecată judecătorul care a dispus începerea judecății și nici judecătorul de cameră preliminară care a ... Click pentru abonare
44.
Luând în considerare DCC nr. 243 din 16 aprilie ... Vezi mai mult
Luând în considerare DCC nr. 243 din 16 aprilie 2019 este admisibilă contestația prin care este criticată numai soluția de ... Click pentru abonare
45.
Motivele pentru care judecătorul a trimis cauza procurorului se ... Vezi mai mult
Motivele pentru care judecătorul a trimis cauza procurorului se impun cu caracter obligatoriu acestuia din urmă. Astfel, dacă judecătorul a ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

46.
Materialul probator administrat în cauză nu a convins judecătorul ... Vezi mai mult
Materialul probator administrat în cauză nu a convins judecătorul de cameră preliminară cu privire la săvârșirea infracțiunilor reclamate. Organele judiciare ... Click pentru abonare
47.
Criticile referitoare la legalitatea și temeinicia actelor ce au ... Vezi mai mult
Criticile referitoare la legalitatea și temeinicia actelor ce au fost indicate ca fiind mijloace de probă nu pot sta la ... Click pentru abonare
48.
În dezacord cu opinia procurorului, probele de la dosar, ... Vezi mai mult
În dezacord cu opinia procurorului, probele de la dosar, necombătute în mod convingător sunt suficiente şi apte de a susţine ... Click pentru abonare
49.
Judecătorul reține că niciuna din părți nu a invocat ... Vezi mai mult
Judecătorul reține că niciuna din părți nu a invocat nulități ale actelor de urmărire penală sau a celor prin care ... Click pentru abonare