Art. 283. Abateri judiciare

(1) Următoarele abateri săvârşite în cursul procesului penal se sancţionează cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei:
a) neîndeplinirea în mod nejustificat sau îndeplinirea greşită ori cu întârziere a lucrărilor de citare sau de comunicare a actelor procedurale, de transmitere a dosarelor, precum şi a oricăror alte lucrări, dacă prin aceasta s-au provocat întârzieri în desfăşurarea procesului penal;
b) neîndeplinirea ori îndeplinirea greşită a îndatoririlor de înmânare a citaţiilor sau a celorlalte acte procedurale, precum şi neexecutarea mandatelor de aducere.
(2) Lipsa nejustificată a martorului, precum şi a persoanei vătămate, părţii civile sau părţii civilmente responsabile, chemate să dea declaraţii, sau părăsirea, fără permisiune ori fără un motiv întemeiat, a locului unde urmează a fi audiate se sancţionează cu amendă judiciară de la 250 lei la 5.000 lei.
(3) Lipsa nejustificată a avocatului ales sau desemnat din oficiu, fără a asigura substituirea, în condiţiile legii, sau refuzul nejustificat al acestuia de a asigura apărarea, în condiţiile în care s-a asigurat exercitarea deplină a tuturor drepturilor procesuale, se sancţionează cu amendă judiciară de la 500 lei la 5.000 lei. Baroul de avocaţi este informat cu privire la amendarea unui membru al baroului.
(4) Următoarele abateri săvârşite în cursul procesului penal se sancţionează cu amendă judiciară de la 500 lei la 5.000 lei:
a) împiedicarea în orice mod a exercitării, în legătură cu procesul, a atribuţiilor care revin organelor judiciare, personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, experţilor desemnaţi de organul judiciar în condiţiile legii, agenţilor procedurali, precum şi altor salariaţi ai instanţelor şi parchetelor;
b) lipsa nejustificată a expertului sau interpretului legal citat;
c) tergiversarea de către expert sau interpret a îndeplinirii însărcinărilor primite;
d) neîndeplinirea de către orice persoană a obligaţiei de prezentare, la cererea organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată, a obiectelor ori înscrisurilor cerute de acestea, precum şi neîndeplinirea aceleiaşi obligaţii de către reprezentantul legal al persoanei juridice sau de cel însărcinat cu aducerea la îndeplinire a acestei obligaţii;
e) nerespectarea obligaţiei de păstrare, prevăzută la art. 160 alin. (3);
f) neluarea de către reprezentantul legal al persoanei juridice în cadrul căreia urmează a se efectua o expertiză a măsurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuarea la timp a expertizei, precum şi împiedicarea de către orice persoană a efectuării expertizei în condiţiile legii;
g) nerespectarea de către părţi, avocaţii acestora, martori, experţi, interpreţi sau orice alte persoane a măsurilor luate de către preşedintele completului de judecată potrivit art. 352 alin. (9) sau art. 359;
h) nerespectarea de către avocaţii părţilor a măsurilor luate de către preşedintele completului de judecată potrivit art. 359, cu excepţia situaţiilor când aceştia susţin cereri, excepţii, concluzii pe fondul cauzei, precum şi atunci când procedează la audierea părţilor, martorilor şi experţilor;
i) manifestările ireverenţioase ale părţilor, martorilor, experţilor, interpreţilor sau ale oricăror alte persoane faţă de judecător sau procuror;
j) Abrogat(ă).
k) nerespectarea de către suspect sau inculpat a obligaţiei de a încunoştinţa în scris, în termen de cel mult 3 zile, organele judiciare despre orice schimbare a locuinţei pe parcursul procesului penal;
l) neîndeplinirea de către martor a obligaţiei de a încunoştinţa organele judiciare, în termen de cel mult 5 zile, despre schimbarea locuinţei pe parcursul procesului penal, potrivit art. 120 alin. (2) lit. c);
m) neîndeplinirea în mod nejustificat de către organul de cercetare penală a dispoziţiilor scrise ale procurorului, în termenul stabilit de acesta;
n) abuzul de drept constând în exercitarea cu rea-credinţă a drepturilor procesuale şi procedurale de către părţi, reprezentanţii legali ai acestora ori consilierii juridici;
o) neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 142 alin. (2) sau a obligaţiei prevăzute la art. 152 alin. (3) de către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului;
o1) neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 1461 alin. (7) de către instituţiile de credit sau entităţile financiare care efectuează tranzacţiile financiare;
p) neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 147 alin. (5) de către unităţile poştale ori de transport sau orice alte persoane fizice ori juridice care efectuează activităţi de transport sau transfer de informaţii;
q) neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 153 alin. (3) de către furnizorul de servicii sau de persoana în posesia căreia sunt sau care are sub control datele prevăzute la art. 153 alin. (1).
(5) Amenzile judiciare aplicate constituie venituri la bugetul de stat, cuprinzându-se distinct în bugetul Ministerului Public sau al Ministerului Administraţiei şi Internelor, al Ministerului Justiţiei, după caz, potrivit legii.
(6) Aplicarea amenzii judiciare nu înlătură răspunderea penală, în cazul în care fapta constituie infracţiune. [art. 198 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea reţine că, potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române, ... Vezi mai mult
Curtea reţine că, potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române, prin cuvântul „nejustificat” se înţelege „care nu este justificat”, iar termenii ... Click pentru abonare
2.
Ca o consecinţă a abaterii, amenda judiciară are rolul ... Vezi mai mult
Ca o consecinţă a abaterii, amenda judiciară are rolul de a disciplina comportamentul procesual al participanţilor la procedura judiciară şi ... Click pentru abonare
3.
Referitor la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 283 ... Vezi mai mult
Referitor la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 283 alin. (4) lit. d) din Codul de procedură penală, Curtea constată ... Click pentru abonare
4.
Curtea observă că autorul excepţiei s-a limitat la a ... Vezi mai mult
Curtea observă că autorul excepţiei s-a limitat la a face trimitere la dispoziţiile constituţionale şi convenţionale pretins încălcate fără să ... Click pentru abonare
5.
Dispoziţiile art. 283 din Codul de procedură penală prevăd ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 283 din Codul de procedură penală prevăd structura de bază a conţinutului abaterilor judiciare (respectiv fapta persoanei care, ... Click pentru abonare
6.
Curtea constată că abaterea judiciară este fapta persoanei care, ... Vezi mai mult
Curtea constată că abaterea judiciară este fapta persoanei care, fiind obligată printr-o dispoziţie a legii de procedură penală sau a ... Click pentru abonare

Doctrină

7.
Sunt necesare două elemente pentru a califica exercitarea unui ... Vezi mai mult
Sunt necesare două elemente pentru a califica exercitarea unui drept în mod abuziv. Un element de natură subiectivă, reaua-credinţă şi ... Click pentru abonare
8.
Dacă abaterea constituie și o încălcare a regulilor de ... Vezi mai mult
Dacă abaterea constituie și o încălcare a regulilor de deontologie profesională este posibilă cumulul amenzii judiciare cu o sancțiune disciplinară. ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

9.
La interpelarea Curţii, în sensul dacă mai sunt alte ... Vezi mai mult
La interpelarea Curţii, în sensul dacă mai sunt alte cereri de formulat, avocat CP, arată că, deocamdată aşteaptă să se ... Click pentru abonare
10.
Din cuprinsul încheierii de ședință din data de 23.08.2023, ... Vezi mai mult
Din cuprinsul încheierii de ședință din data de 23.08.2023, se reține că, petentul a fost amendată întrucât a lipsit nejustificat, ... Click pentru abonare
11.
Pentru ca avocatul să fie sancționat conform art. 283 ... Vezi mai mult
Pentru ca avocatul să fie sancționat conform art. 283 alin. 3 C.proc.pen. sunt necesare a fi îndeplinite cumulativ două condiții: ... Click pentru abonare