Art. 259. Locul de citare

(1) Suspectul, inculpatul, părţile în proces, precum şi alte persoane se citează la adresa unde locuiesc, iar dacă aceasta nu este cunoscută, la adresa locului lor de muncă, prin serviciul de personal al unităţii la care lucrează.
(2) Suspectul sau inculpatul are obligaţia de a comunica în termen de cel mult 3 zile organului judiciar schimbarea adresei unde locuieşte. Suspectul sau inculpatul este informat cu privire la această obligaţie în cadrul audierii şi cu privire la consecinţele nerespectării obligaţiei.
(3) Suspectul sau inculpatul care a indicat, printr-o declaraţie dată în cursul procesului penal, un alt loc pentru a fi citat este citat la locul indicat.
(4) Suspectul sau inculpatul poate fi citat la sediul avocatului ales, dacă nu s-a prezentat după prima citare legal îndeplinită.
(5) Dacă nu se cunosc nici adresa unde locuieşte suspectul sau inculpatul şi nici locul său de muncă, la sediul organului judiciar se afişează o înştiinţare care trebuie să cuprindă:
a) anul, luna, ziua şi ora când a fost făcută;
b) numele şi prenumele celui care a făcut afişarea şi funcţia acestuia;
c) numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, reşedinţa, respectiv sediul celui citat;
d) numărul dosarului în legătură cu care se face înştiinţarea şi denumirea organului judiciar pe rolul căruia se află dosarul;
e) menţiunea că înştiinţarea se referă la actul procedural al citaţiei;
f) menţiunea termenului stabilit de organul judiciar care a emis citaţia în care destinatarul este în drept să se prezinte la organul judiciar pentru a i se comunica citaţia;
g) menţiunea că, în cazul în care destinatarul nu se prezintă pentru comunicarea citaţiei în interiorul termenului prevăzut la lit. f), citaţia se consideră comunicată la împlinirea acestui termen;
h) semnătura celui care a afişat înştiinţarea.
(6) Bolnavii sau persoanele aflate, după caz, în spitale, aşezăminte medicale ori de asistenţă socială se citează prin administraţia acestora.
(7) Persoanele private de libertate se citează la locul de deţinere, prin administraţia acestuia. O copie a citaţiei se comunică şi administraţiei locului de deţinere.
(71) Militarii se citează la unitatea din care fac parte, prin comandantul acesteia.
(8) Pentru persoanele care alcătuiesc echipajul unei nave maritime sau fluviale, aflate în cursă, citarea se face la căpitănia portului unde este înregistrată nava.
(9) Dacă suspectul sau inculpatul locuieşte în străinătate, citarea se face, pentru primul termen, potrivit normelor de drept internaţional penal aplicabile în relaţia cu statul solicitat, în condiţiile legii. În absenţa unei asemenea norme sau în cazul în care instrumentul juridic internaţional aplicabil o permite, citarea se face prin scrisoare recomandată. În acest caz, avizul de primire a scrisorii recomandate, semnat de destinatar, sau refuzul de primire a acesteia ţine loc de dovadă a îndeplinirii procedurii de citare. Pentru primul termen de judecată, suspectul sau inculpatul va fi înştiinţat prin citaţie că are obligaţia de a indica o adresă pe teritoriul României, o adresă de poştă electronică sau mesagerie electronică, unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul. În cazul în care nu se conformează, comunicările i se vor face prin scrisoare recomandată, recipisa de predare la poşta română a scrisorii, în cuprinsul căreia vor fi menţionate actele care se expediază, ţinând loc de dovadă de îndeplinire a procedurii.
(10) Personalul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare şi cetăţenii români trimişi să lucreze în cadrul organizaţiilor internaţionale, membrii de familie care locuiesc cu ei, cât timp se află în străinătate, precum şi cetăţenii români aflaţi în străinătate în interes de serviciu, inclusiv membrii de familie care îi însoţesc, se citează prin intermediul unităţilor care i-au trimis în străinătate.
(11) La stabilirea termenului pentru înfăţişarea suspectului sau inculpatului aflat în străinătate se ţine seama de normele internaţionale aplicabile în relaţia cu statul pe teritoriul căruia se afla suspectul sau inculpatul, iar în lipsa unor asemenea norme, de necesitatea ca citaţia în vederea înfăţişării să fie primită cel mai târziu cu 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru înfăţişare.
(12) Instituţiile, autorităţile publice şi alte persoane juridice se citează la sediul acestora, iar în cazul neidentificării sediului, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile alin. (5).
(13) Citarea prin intermediul poştei electronice sau al unui sistem de mesagerie electronică se face la adresa electronică ori la coordonatele care au fost indicate în acest scop organului judiciar de către persoana citată sau de către reprezentantul ei. [art. 177 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Dispozițiile art. 259 alin. (5) lit. g), art. 260 ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 259 alin. (5) lit. g), art. 260 alin. (2) lit. g) şi art. 346 alin. (1) C.proc.pen. au ... Click pentru abonare
2.
Dispozițiile art. 264 alin. 1 raportat la art. 259 ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 264 alin. 1 raportat la art. 259 alin. 5 lit. f) și g) C.proc.pen. au fost supuse controlului ... Click pentru abonare

Doctrină

3.
În cazul judecății în lipsă, afișarea înștiințării la sediul ... Vezi mai mult
În cazul judecății în lipsă, afișarea înștiințării la sediul instanței nu este conformă dreptului unional. Conform Directivei UE 2016/343, informarea ... Click pentru abonare
4.
Citarea suspectului sau inculpatului care locuiește în străinătate se ... Vezi mai mult
Citarea suspectului sau inculpatului care locuiește în străinătate se face pentru primul termen potrivit normelor de drept internațional penal aplicabile ... Click pentru abonare
5.
Deși nu se prevede un termen minim înainte de ... Vezi mai mult
Deși nu se prevede un termen minim înainte de ziua stabilită pentru înfățișare în care trebuie să primească citația, este ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

6.
Având în vedere că inculpatul a indicat în cursul ... Vezi mai mult
Având în vedere că inculpatul a indicat în cursul urmăririi penale adresa domiciliului ales la care să-i fie comunicate actele ... Click pentru abonare
7.
În condiţiile în care procesele verbale de executare a ... Vezi mai mult
În condiţiile în care procesele verbale de executare a mandatelor de aducere a inculpatei de la respectiva adresă au atestat ... Click pentru abonare
8.
Instanța nu a dispus citarea inculpatului, conform art. 259 ... Vezi mai mult
Instanța nu a dispus citarea inculpatului, conform art. 259 alin. 5 Cod procedură penală, pentru termenul de judecată din data ... Click pentru abonare
9.
Nefiind citat la unica adresă pe care a indicat-o ... Vezi mai mult
Nefiind citat la unica adresă pe care a indicat-o organelor judiciare și pe care acestea au precizat-o expres în referatul ... Click pentru abonare
10.
În cauză s-a produs o nelegalitate în cadrul procedurii ... Vezi mai mult
În cauză s-a produs o nelegalitate în cadrul procedurii de citare cu privire la persoana interesată, care a fost privată ... Click pentru abonare
11.
Curtea constată că privarea de libertate a inculpatului pentru ... Vezi mai mult
Curtea constată că privarea de libertate a inculpatului pentru o perioadă de 24 de ore în intervalul 25 – 26.01.2022 ... Click pentru abonare
12.
Deşi persoana vătămată, prin adresa înregistrată la data de ... Vezi mai mult
Deşi persoana vătămată, prin adresa înregistrată la data de 15.11.2022 la dosarul de urmărire penală a indicat un loc la ... Click pentru abonare
13.
Chiar dacă instanţa de fond a stabilit domiciliul procesual ... Vezi mai mult
Chiar dacă instanţa de fond a stabilit domiciliul procesual al inculpatului la cabinetul apărătorului desemnat din oficiu, dispoziţie care nu ... Click pentru abonare
14.
Curtea menţionează faptul că adresa la care a fost ... Vezi mai mult
Curtea menţionează faptul că adresa la care a fost comunicată hotărârea este incorectă, numele străzii fiind greşit menţionat. Prin urmare, ... Click pentru abonare
15.
În ceea ce privește procedura de citare a celor ... Vezi mai mult
În ceea ce privește procedura de citare a celor trei inculpați domiciliați în străinătate, judecătorul de cameră preliminară constată că ... Click pentru abonare
16.
Din procesele-verbale întocmite în timpul executării mandatelor de aducere, ... Vezi mai mult
Din procesele-verbale întocmite în timpul executării mandatelor de aducere, reiese că inculpatul s-a aflat în Italia de o perioadă semnificativă ... Click pentru abonare
17.
În situația în care inculpatul, în declarația de apel, ... Vezi mai mult
În situația în care inculpatul, în declarația de apel, a menționat, pe lângă domiciliul său stabil, și o altă adresă ... Click pentru abonare
18.
Inculpatul și-a schimbat domiciliul fără a informa organele judiciare ... Vezi mai mult
Inculpatul și-a schimbat domiciliul fără a informa organele judiciare cu privire la această modificare, cu toate că era conștient că ... Click pentru abonare
19.
Persoanele deținute care execută pedeapsa în străinătate sunt citate ... Vezi mai mult
Persoanele deținute care execută pedeapsa în străinătate sunt citate la locul de detenție, deoarece art. 259 alin. (7) C.proc.pen. nu ... Click pentru abonare
20.
Într-o hotărâre din 6 decembrie 1988, Curtea a constatat ... Vezi mai mult
Într-o hotărâre din 6 decembrie 1988, Curtea a constatat o încălcare a articolului 6 alin. 1 din Convenție. Având în ... Click pentru abonare
21.
Nici nu este contestat faptul că articolul 6 din ... Vezi mai mult
Nici nu este contestat faptul că articolul 6 din Convenție, citit în ansamblu, garantează dreptul acuzatului de a participa efectiv ... Click pentru abonare
22.
Conform documentelor din dosar, rezultă că inculpatul s-a prezentat ... Vezi mai mult
Conform documentelor din dosar, rezultă că inculpatul s-a prezentat personal la primul termen de judecată pe data de 02.09.2004, fiind ... Click pentru abonare
23.
Deoarece în toate declarațiile date în faza de urmărire ... Vezi mai mult
Deoarece în toate declarațiile date în faza de urmărire penală și în momentul constatării infracțiunii, inculpata a indicat locul domiciliului ... Click pentru abonare
24.
În situația în care inculpatul domiciliază în străinătate, procedura ... Vezi mai mult
În situația în care inculpatul domiciliază în străinătate, procedura de citare se efectuează prin intermediul unei scrisori recomandate, conform art. ... Click pentru abonare
25.
Legalitatea procedurii de citare trebuie pusă sub semnul întrebării ... Vezi mai mult
Legalitatea procedurii de citare trebuie pusă sub semnul întrebării în cazul inculpatului judecat în absență, care a fost citat exclusiv ... Click pentru abonare
26.
În situația în care inculpatul este citat la locul ... Vezi mai mult
În situația în care inculpatul este citat la locul de muncă, conform art. 259 alin. (1) și art. 260 alin. ... Click pentru abonare