Art. 20. Constituirea ca parte civilă

(1) Constituirea ca parte civilă se poate face până la începerea cercetării judecătoreşti. Organele judiciare au obligaţia de a aduce la cunoştinţa persoanei vătămate acest drept.
(11) Anterior rezolvării cauzei, organul de urmărire penală are obligaţia de a întreba persoana vătămată dacă se constituie parte civilă şi dacă cere introducerea în cauză a părţii responsabile civilmente, încheind un proces-verbal în acest sens.
(2) Constituirea ca parte civilă se face în scris sau oral, cu indicarea naturii şi a întinderii pretenţiilor, a motivelor şi a probelor pe care acestea se întemeiază.
(3) În cazul în care constituirea ca parte civilă se face oral, organele judiciare au obligaţia de a consemna aceasta într-un proces-verbal sau, după caz, în încheiere.
(4) În cazul nerespectării vreuneia dintre condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), persoana vătămată sau succesorii acesteia nu se mai pot constitui parte civilă în cadrul procesului penal, putând introduce acţiunea la instanţa civilă.
(5) Până la terminarea cercetării judecătoreşti, partea civilă poate:
a) îndrepta erorile materiale din cuprinsul cererii de constituire ca parte civilă;
b) mări sau micşora întinderea pretenţiilor;
c) solicita repararea prejudiciului material prin plata unei despăgubiri băneşti, dacă repararea în natură nu mai este posibilă.
(6) În cazul în care un număr mare de persoane care nu au interese contrarii s-au constituit parte civilă, acestea pot desemna o persoană care să le reprezinte interesele în cadrul procesului penal. În cazul în care părţile civile nu şi-au desemnat un reprezentant comun, pentru buna desfăşurare a procesului penal, procurorul sau instanţa de judecată poate desemna, prin ordonanţă, respectiv prin încheiere motivată, un avocat din oficiu pentru a le reprezenta interesele. Încheierea sau ordonanţa va fi comunicată părţilor civile, care trebuie să încunoştinţeze procurorul sau instanţa în cazul în care refuză să fie reprezentaţi prin avocatul desemnat din oficiu. Toate actele de procedură comunicate reprezentantului sau de care reprezentantul a luat cunoştinţă sunt prezumate a fi cunoscute de către persoanele reprezentate.
(7) Dacă dreptul la repararea prejudiciului a fost transmis pe cale convenţională unei alte persoane, aceasta nu poate exercita acţiunea civilă în cadrul procesului penal. Dacă transmiterea acestui drept are loc după constituirea ca parte civilă, acţiunea civilă poate fi disjunsă.
(8) Acţiunea civilă care are ca obiect tragerea la răspundere civilă a inculpatului şi părţii responsabile civilmente, exercitată la instanţa penală sau la instanţa civilă, este scutită de taxă de timbru. [art. 15 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Este inadmisibilă sesizarea formulată prin care se solicită pronunţarea ... Vezi mai mult
Este inadmisibilă sesizarea formulată prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Dacă instanţa ... Click pentru abonare
2.
Curtea constată că persoana vătămată hotărăşte cu privire la ... Vezi mai mult
Curtea constată că persoana vătămată hotărăşte cu privire la cadrul procesual de realizare a pretenţiilor sale, fie sesizând instanţa civilă, ... Click pentru abonare
3.
Posibilitatea de a exercita acţiunea civilă în cadrul procesului ... Vezi mai mult
Posibilitatea de a exercita acţiunea civilă în cadrul procesului penal nu poate fi privită ca reprezentând un drept fundamental, singura ... Click pentru abonare
4.
În cazul infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 46/2008 – ... Vezi mai mult
În cazul infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, prin care se aduce atingere fondului forestier proprietate privată ... Click pentru abonare
5.
Din moment ce, în raport cu prevederile art. 14 ... Vezi mai mult
Din moment ce, în raport cu prevederile art. 14 alin. 1 și 2 din Codul de procedură penală, acțiunea civilă ... Click pentru abonare

Doctrină

6.
Prin Legea nr. 201/2023 la articolul 20, după alineatul ... Vezi mai mult
Prin Legea nr. 201/2023 la articolul 20, după alineatul (1) s-a introdus un nou alineat, alin. (11). Modificarea textului de ... Click pentru abonare
7.
Potrivit art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, ... Vezi mai mult
Potrivit art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, în cazul săvârșirii unei infracțiuni de evaziune fiscală dintre cele prevăzute ... Click pentru abonare
8.
Calitatea de parte civilă poate fi dobândită dacă: s-a ... Vezi mai mult
Calitatea de parte civilă poate fi dobândită dacă: s-a săvârșit o infracțiune, în urma căreia s-a produs un prejudiciu material ... Click pentru abonare
9.
Analiza admisibilității cererii de constituire ca parte civilă exclusiv ... Vezi mai mult
Analiza admisibilității cererii de constituire ca parte civilă exclusiv condițiile privind persoana îndreptățită, termenul de formulare și temeiul de fapt ... Click pentru abonare
10.
Nerespectarea termenului în care se poate formula cererea de ... Vezi mai mult
Nerespectarea termenului în care se poate formula cererea de constituire ca parte civilă atrage sancțiunea nulității relative. Astfel, dacă inculpatul ... Click pentru abonare
11.
Asigurătorul care achită despăgubirile civile ce i se cuvin ... Vezi mai mult
Asigurătorul care achită despăgubirile civile ce i se cuvin asiguratului nu poate avea calitatea de parte civilă în procesul penal. ... Click pentru abonare
12.
Inclusiv denunțătorul poate avea calitatea de parte civilă în ... Vezi mai mult
Inclusiv denunțătorul poate avea calitatea de parte civilă în procesul penal, deși nu este persoană vătămată. [M. Udroiu, Procedură penală. ... Click pentru abonare
13.
Persoana prejudiciată fără capacitate de exercițiu se poate constitui ... Vezi mai mult
Persoana prejudiciată fără capacitate de exercițiu se poate constitui parte civilă în procesul penal numai prin intermediul reprezentantului legal, iar ... Click pentru abonare
14.
Subrogația legală sau convențională produc aceleași efect din punct ... Vezi mai mult
Subrogația legală sau convențională produc aceleași efect din punct de vedere substanțial. Din perspectivă procesuală aceste instituții au efecte diferite ... Click pentru abonare
15.
Art. 20 alin. 1, 2 și 4 C.proc.pen. reprezintă ... Vezi mai mult
Art. 20 alin. 1, 2 și 4 C.proc.pen. reprezintă un filtru de admisibilitate a cererii de constituire ca parte civilă ... Click pentru abonare
16.
Analiza admisibilității cererii de constituire ca parte civilă are ... Vezi mai mult
Analiza admisibilității cererii de constituire ca parte civilă are în vedere și dispozițiile art. 20 alin. 1 C.proc.pen. Este inadmisibilă ... Click pentru abonare
17.
O soluție de rejudecare prin care care au fost ... Vezi mai mult
O soluție de rejudecare prin care care au fost menținute o parte din probele administrate și care ar implica reluarea ... Click pentru abonare
18.
În faza de urmărire penală constituirea de parte civilă ... Vezi mai mult
În faza de urmărire penală constituirea de parte civilă produce efecte doar după punerea în mișcare a acțiunii penale. [M. ... Click pentru abonare
19.
Fapta pentru care se exercită acțiunea penală constituie și ... Vezi mai mult
Fapta pentru care se exercită acțiunea penală constituie și fapta delictuală generatoare a răspunderii civile. În acest sens sunt dispozițiile ... Click pentru abonare
20.
Cererea de constituire ca parte civilă trebuie să cuprindă ... Vezi mai mult
Cererea de constituire ca parte civilă trebuie să cuprindă natura și întinderea pretențiilor civile. Doar astfel, inculpatul sau partea responsabilă ... Click pentru abonare
21.
Nu se poate solicita pentru prima dată în apel ... Vezi mai mult
Nu se poate solicita pentru prima dată în apel majorarea întinderii pretențiilor și nici nu se poate solicita repararea prejudiciului ... Click pentru abonare
22.
Pot solicita repararea prejudiciului nepatrimonial, în calitate de parte ... Vezi mai mult
Pot solicita repararea prejudiciului nepatrimonial, în calitate de parte civilă în nume propriu, și următoarele victime indirecte ale decesului victimei ... Click pentru abonare
23.
Societatea de asigurare are un drept de regres, fiind ... Vezi mai mult
Societatea de asigurare are un drept de regres, fiind considerată că este prejudiciată prin săvârșirea infracțiunii. Astfel, accidentul produs intenționat ... Click pentru abonare
24.
Și terțele persoane pot fi prejudiciate. Acestea sunt victimele ... Vezi mai mult
Și terțele persoane pot fi prejudiciate. Acestea sunt victimele indirecte. Prejudiciul produs în dauna lor derivă din prejudiciul inițial provocat ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

25.
Partea civilă contestă de altfel concluziile expertizei fiscale efectuate ... Vezi mai mult
Partea civilă contestă de altfel concluziile expertizei fiscale efectuate în cauză, dar nu argumentează concret care este evoluția debitului principal, ... Click pentru abonare
26.
Curtea dispune trimiterea cauzei spre rejudecare, exclusiv în privinţa ... Vezi mai mult
Curtea dispune trimiterea cauzei spre rejudecare, exclusiv în privinţa solicitării părţilor civile de obligare a părţii responsabile civilmente la plata ... Click pentru abonare
27.
Dacă persoana vătămată se constituie parte civilă în procesul ... Vezi mai mult
Dacă persoana vătămată se constituie parte civilă în procesul penal, iniţial doar în relaţie cu una din infracţiunile de rezultat ... Click pentru abonare
28.
Având în vedere că cererea de majorare a pretențiilor ... Vezi mai mult
Având în vedere că cererea de majorare a pretențiilor civile a fost transmisă electronic la data de 26.01.2023, ora 11:49 ... Click pentru abonare
29.
Instanța a admis în parte acţiunea civilă promovată în ... Vezi mai mult
Instanța a admis în parte acţiunea civilă promovată în cadrul procesului penal de către partea civilă și a fost obligat ... Click pentru abonare
30.
Normele legale invocate de apelant, respectiv art. 22 alin. ... Vezi mai mult
Normele legale invocate de apelant, respectiv art. 22 alin. 5 din Legea nr. 132/2017, privind asigurarea obligaţiei de răspundere civilă ... Click pentru abonare
31.
Partea civilă Direcția Generală de Supraveghere și Control – ... Vezi mai mult
Partea civilă Direcția Generală de Supraveghere și Control – Serviciul Teritorial Sud-Vest din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc ... Click pentru abonare
32.
Curtea reţine că prezentarea condiţiilor de admisibilitate prev. de ... Vezi mai mult
Curtea reţine că prezentarea condiţiilor de admisibilitate prev. de art. 20 C.proc.pen. este menită să asigure atât instituirea clară a ... Click pentru abonare
33.
Curtea constată că în cursul urmăririi penale persoana vătămată ... Vezi mai mult
Curtea constată că în cursul urmăririi penale persoana vătămată a solicitat obligarea inculpatului la plata despăgubirilor civile constând în daunele ... Click pentru abonare
34.
Neexaminarea pretențiilor reclamanților s-a datorat unor împrejurări imputabile exclusiv ... Vezi mai mult
Neexaminarea pretențiilor reclamanților s-a datorat unor împrejurări imputabile exclusiv autorităților judiciare, ceea ce a determinat prescrierea faptelor. În consecință, celui ... Click pentru abonare
35.
Atitudinea majorității nu numai că riscă să devină contraproductivă ... Vezi mai mult
Atitudinea majorității nu numai că riscă să devină contraproductivă în ceea ce privește necesitatea combaterii criminalității grave, dar va provoca ... Click pentru abonare
36.
Curtea observă că plângerea reclamantului a vizat afirmarea unui ... Vezi mai mult
Curtea observă că plângerea reclamantului a vizat afirmarea unui drept civil – și anume dreptul la protecția reputației sale – ... Click pentru abonare
37.
În cazurile în care pretențiile părților civile formulate în ... Vezi mai mult
În cazurile în care pretențiile părților civile formulate în cadrul procedurilor penale nu au fost examinate din cauza încetării respectivei ... Click pentru abonare
38.
Cunoașterea pagubei și cunoașterea persoanei care se face vinovată ... Vezi mai mult
Cunoașterea pagubei și cunoașterea persoanei care se face vinovată de producerea acesteia sunt două elemente distincte care trebuie să fie ... Click pentru abonare
39.
În condiţiile în care acţiunea civilă a fost alăturată ... Vezi mai mult
În condiţiile în care acţiunea civilă a fost alăturată celei penale în procesul penal, în cadrul căruia instanţa, constatând decesul ... Click pentru abonare
40.
Cauza specială de reducere a pedepsei reglementată în art. ... Vezi mai mult
Cauza specială de reducere a pedepsei reglementată în art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 este aplicabilă în cazul ... Click pentru abonare
41.
Dacă instanța nu este lămurită cu privire la natura ... Vezi mai mult
Dacă instanța nu este lămurită cu privire la natura pretențiilor părții civile solicitate prin cereri depuse la dosar, atât pe ... Click pentru abonare
42.
În mod nelegal a reținut prima instanță că dispozițiile ... Vezi mai mult
În mod nelegal a reținut prima instanță că dispozițiile art. 20 alin. 2 Codul de procedură penală referitoare la indicarea ... Click pentru abonare
43.
Cererea de despăgubiri nu poate fi admisă de instanța ... Vezi mai mult
Cererea de despăgubiri nu poate fi admisă de instanța penală dacă fapta prin care au fost produse pagubele nu este ... Click pentru abonare
44.
Este adevărat că persoana vătămată s-a constituit parte civilă, ... Vezi mai mult
Este adevărat că persoana vătămată s-a constituit parte civilă, ulterior începerii cercetării judecătorești, așadar în contradicție cu dispozițiile art. 20 ... Click pentru abonare
45.
Apelul părţii responsabile civilmente este fondat însă în ceea ... Vezi mai mult
Apelul părţii responsabile civilmente este fondat însă în ceea ce priveşte tardivitatea constituirii de parte civilă a persoanei vătămate sub ... Click pentru abonare
46.
Partea civilă nu poate, pentru prima dată în calea ... Vezi mai mult
Partea civilă nu poate, pentru prima dată în calea de atac a apelului, să solicite majorarea cuantumului despăgubirilor civile solicitate ... Click pentru abonare
47.
Convenția nu conferă niciun drept, așa cum a cerut ... Vezi mai mult
Convenția nu conferă niciun drept, așa cum a cerut reclamantul, la „răzbunare privată” sau la o actio popularis. Astfel, dreptul ... Click pentru abonare
48.
Dobânzile aferente sumei reprezentând paguba cauzată prin săvârșirea infracțiunii, ... Vezi mai mult
Dobânzile aferente sumei reprezentând paguba cauzată prin săvârșirea infracțiunii, nesolicitate prin cererea de constituire ca parte civilă formulată înainte de ... Click pentru abonare
49.
În cadrul termenului de prescripție titularul dreptului subiectiv încălcat ... Vezi mai mult
În cadrul termenului de prescripție titularul dreptului subiectiv încălcat își poate valorifica dreptul pe calea acțiunii. Dacă termenul de prescripție ... Click pentru abonare
50.
Constituirea ca parte civilă la un an de la ... Vezi mai mult
Constituirea ca parte civilă la un an de la începerea cercetării judecătorești nu va conduce la repararea prejudiciului produs prin ... Click pentru abonare
51.
Pentru a dobândi calitatea de parte în cadrul procesului ... Vezi mai mult
Pentru a dobândi calitatea de parte în cadrul procesului penal, persoana cu capacitate de exercițiu trebuie să se constituie, conform ... Click pentru abonare
52.
Cererea de constituire parte civilă poate fi formulată atât ... Vezi mai mult
Cererea de constituire parte civilă poate fi formulată atât în formă scrisă, cât și orală. Dispozițiile legale nu prevăd că ... Click pentru abonare