Art. 1391. Înregistrările obţinute din activităţi specifice culegerii de informaţii

(1) Înregistrările rezultate din activităţile specifice culegerii de informaţii care presupun restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi fundamentale ale omului pot fi folosite ca mijloace de probă în procesul penal dacă din cuprinsul acestora rezultă date sau informaţii privitoare la pregătirea ori săvârşirea unei infracţiuni dintre cele prevăzute la art. 139 alin. (2) şi au fost respectate prevederile legale care reglementează obţinerea acestor înregistrări.
(2) Legalitatea încheierii prin care s-au autorizat activităţile respective, a mandatului emis în baza acesteia, a modului de punere în executare a autorizării, precum şi a înregistrărilor rezultate se verifică, după caz:
a) în procedura de cameră preliminară;
b) în procedura plângerii împotriva soluţiei de clasare, în condiţiile art. 341 alin. (7);
c) în procedura prevăzută la art. 1392.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b), dacă s-au formulat cereri şi excepţii ori, după caz, judecătorul de cameră preliminară a ridicat din oficiu excepţii cu privire la înregistrările rezultate din activităţile autorizate, acesta sesizează prin încheiere Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea verificării legalităţii acestor activităţi şi transmite dosarul cauzei, împreună cu cererile şi excepţiile formulate. Până la rămânerea definitivă a încheierii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, procedura de cameră preliminară ori, după caz, cea de soluţionare a plângerii împotriva soluţiei de clasare se suspendă.
(4) După înregistrarea sesizării, dosarul este repartizat aleatoriu unui judecător de cameră preliminară de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Acesta fixează termen de soluţionare în camera de consiliu şi dispune citarea părţilor şi a persoanei vătămate şi încunoştinţarea procurorului.
(5) Judecătorul care a autorizat activităţile specifice culegerii de informaţii prevăzute la alin. (1) nu poate participa la soluţionarea sesizării privind legalitatea acestora.
(6) Ţinând seama de cererile şi excepţiile formulate şi luând concluziile procurorului, precum şi ale părţilor şi persoanei vătămate, dacă sunt prezente, judecătorul de cameră preliminară de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se pronunţă, prin încheiere, asupra legalităţii activităţilor din care au rezultat înregistrările, în raport cu dispoziţiile legale în temeiul cărora acestea au fost autorizate şi pe baza lucrărilor şi a materialului din dosarul de urmărire penală şi a oricăror alte mijloace de probă. Prevederile art. 345 alin. (11) şi (12) se aplică în mod corespunzător.
(7) Împotriva încheierii prevăzute la alin. (6), procurorul, părţile şi persoana vătămată pot formula contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.
(8) Contestaţia se soluţionează de un complet format din 2 judecători de cameră preliminară de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dispoziţiile alin. (4)-(6), precum şi cele ale art. 347 alin. (4) aplicându-se în mod corespunzător.
(9) După rămânerea definitivă, încheierea se comunică de îndată judecătorului de cameră preliminară care a dispus sesizarea.
(10) Constatarea nelegalităţii autorizării sau a modului de punere în executare a activităţilor specifice culegerii de informaţii din care au rezultat înregistrări atrage aplicarea dispoziţiilor art. 102 alin. (3).

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea reţine că, în formularea criticii de neconstituţionalitate, autorii ... Vezi mai mult
Curtea reţine că, în formularea criticii de neconstituţionalitate, autorii pleacă de la o premisă greşită, şi anume aceea că dispoziţiile ... Click pentru abonare
2.
Reglementarea posibilităţii conferirii calităţii de mijloc de probă înregistrărilor ... Vezi mai mult
Reglementarea posibilităţii conferirii calităţii de mijloc de probă înregistrărilor ce rezultă din activităţile specifice culegerii de informaţii care presupun restrângerea ... Click pentru abonare
3.
Curtea a reţinut că folosirea datelor rezultate din măsurile ... Vezi mai mult
Curtea a reţinut că folosirea datelor rezultate din măsurile de supraveghere tehnică pot fi folosite şi în alte cauze decât ... Click pentru abonare

Doctrină

4.
Prin Legea nr. 201/2023 a fost introdus art. 1391 ... Vezi mai mult
Prin Legea nr. 201/2023 a fost introdus art. 1391 C.proc.pen. Intervenția legislativă a avut la bază decizia CCR nr. 55/2020. ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

5.
Fapta subiectului activ de a monta pe autoturismul unei ... Vezi mai mult
Fapta subiectului activ de a monta pe autoturismul unei persoane un dispozitiv de localizare şi urmărire tip GPS, cu ajutorul ... Click pentru abonare