Art. 111. Modul de audiere a persoanei vătămate

(1) La începutul primei audieri, organul judiciar adresează persoanei vătămate întrebările prevăzute la art. 107, care se aplică în mod corespunzător.
(2) Persoanei vătămate i se aduc la cunoştinţă următoarele drepturi şi obligaţii:
a) dreptul de a fi asistată de avocat, iar în cazurile de asistenţă obligatorie, dreptul de a i se desemna un avocat din oficiu;
b) dreptul de a apela la un mediator în cazurile permise de lege;
c) dreptul de a propune administrarea de probe, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii, în condiţiile prevăzute de lege;
d) dreptul de a fi încunoştinţată cu privire la desfăşurarea procedurii, dreptul de a formula plângere prealabilă, precum şi dreptul de a se constitui parte civilă;
e) obligaţia de a se prezenta la chemările organelor judiciare;
f) obligaţia de a comunica orice schimbare de adresă.
(3) Dispoziţiile art. 109 alin. (1) şi (2) şi ale art. 110 se aplică în mod corespunzător.
(4) În cursul urmăririi penale, audierea persoanei vătămate se înregistrează prin mijloace tehnice audio sau audiovideo, atunci când organul de urmărire penală consideră necesar sau atunci când persoana vătămată a solicitat aceasta în mod expres, iar înregistrarea este posibilă.
(5) Persoanei vătămate i se aduce la cunoştinţă cu ocazia primei audieri faptul că, în cazul în care inculpatul va fi privat de libertate, respectiv condamnat la o pedeapsă privativă de libertate, poate să fie informată cu privire la punerea în libertate în orice mod sau evadarea acestuia.
(6) În cazul persoanelor vătămate pentru care a fost stabilită în condiţiile legii existenţa unor nevoi specifice de protecţie, organul judiciar poate dispune una sau mai multe dintre următoarele măsuri, atunci când este posibil şi când acesta apreciază că nu se aduce atingere bunei desfăşurări a procesului ori drepturilor şi intereselor părţilor:
a) audierea acestora în incinte concepute sau adaptate acestui scop;
b) audierea acestora prin intermediul sau în prezenţa unui psiholog sau a altui specialist în consilierea victimelor;
c) audierea acestora, cât şi eventuala lor reaudiere se realizează de aceeaşi persoană, dacă acest lucru este posibil şi dacă organul judiciar apreciază că aceasta nu aduce atingere bunei desfăşurări a procesului ori drepturilor şi intereselor părţilor.
(7) Audierea de către organele de cercetare penală a persoanelor vătămate care au fost victime ale infracţiunii de violenţă în familie, prevăzută de art. 199 din Codul penal, ale infracţiunilor de viol, agresiune sexuală, act sexual cu un minor şi corupere sexuală a minorilor, prevăzute la art. 218-221 din Codul penal, ale infracţiunii de rele tratamente aplicate minorului, prevăzută la art. 197 din Codul penal, hărţuire, prevăzută de art. 208 din Codul penal, şi hărţuire sexuală, prevăzută de art. 223 din Codul penal, precum şi în alte cazuri în care, din cauza împrejurărilor comiterii faptei, acest lucru se apreciază ca fiind necesar, se efectuează numai de către o persoană de acelaşi sex cu persoana vătămată, la cererea acesteia, cu excepţia cazului când organul judiciar apreciază că aceasta aduce atingere bunei desfăşurări a procesului ori drepturilor şi intereselor părţilor.
(8) Dacă persoana vătămată este minor, înregistrarea audierii acesteia prin mijloace tehnice audio sau audiovideo este obligatorie în toate cazurile. Atunci când înregistrarea nu este posibilă, acest lucru se consemnează în declaraţia persoanei vătămate, cu indicarea concretă a motivului pentru care înregistrarea nu a fost posibilă.
(81) Audierea persoanei vătămate în vârstă de până la 14 ani are loc în prezenţa unuia dintre părinţi, a tutorelui sau a persoanei ori a reprezentantului instituţiei căreia îi este încredinţat minorul spre creştere şi educare, precum şi în prezenţa unui psiholog, stabilit de organul judiciar. Psihologul va oferi consiliere de specialitate minorului pe toată durata procedurilor judiciare.
(82) Dacă persoanele prevăzute la alin. (81) nu pot fi prezente sau au calitatea de suspect, inculpat, persoană vătămată, parte civilă, parte responsabilă civilmente ori martor în cauză ori există suspiciunea rezonabilă că pot influenţa declaraţia minorului, audierea acestuia are loc în prezenţa unui reprezentant al autorităţii tutelare sau a unei rude cu capacitate deplină de exerciţiu, precum şi în prezenţa unui psiholog, stabiliţi de organul judiciar. Psihologul va oferi consiliere de specialitate minorului pe toată durata procedurilor judiciare.
(83) În cazul în care audierea persoanei vătămate minor vizează activitatea instituţiei căreia îi este încredinţat spre creştere şi educare, se înlocuieşte reprezentantul acestei instituţii cu reprezentantul autorităţii tutelare sau cu o rudă cu capacitate deplină de exerciţiu, precum şi cu un psiholog, stabiliţi de organul judiciar. Psihologul va oferi consiliere de specialitate minorului pe toată durata procedurilor judiciare.
(9) Audierea persoanei vătămate de către organul judiciar care a înregistrat o plângere cu privire la săvârşirea unei infracţiuni se desfăşoară de îndată, iar, dacă acest lucru nu este posibil, se va realiza ulterior depunerii plângerii, fără întârzieri nejustificate.
(10) Declaraţia dată de persoana vătămată în condiţiile alin. (9) constituie mijloc de probă chiar dacă a fost administrată înainte de începerea urmăririi penale. [art. 77 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Art. 111 alin. 8 C.proc.pen. instituie obligația de înregistrare ... Vezi mai mult
Art. 111 alin. 8 C.proc.pen. instituie obligația de înregistrare prin mijloace tehnice audio sau audiovideo a declarației persoanei vătămate minore. ... Click pentru abonare
2.
Codul de procedură nu mai prevede că declarațiile persoanei ... Vezi mai mult
Codul de procedură nu mai prevede că declarațiile persoanei vătămate au o valoare probantă condiționată. Astfel, acestea sunt supuse principiului ... Click pentru abonare
3.
Declarațiile persoanei vătămate, ale părții civile și ale părții ... Vezi mai mult
Declarațiile persoanei vătămate, ale părții civile și ale părții responsabile civilmente au valoare probantă condiționată de existența celorlalte probe, dat ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

4.
Curtea subliniază, de asemenea, că principiile aplicabile în materie ... Vezi mai mult
Curtea subliniază, de asemenea, că principiile aplicabile în materie au fost rezumate recent în cauza Gani împotriva Spaniei, care abordează ... Click pentru abonare
5.
Curtea nu are nicio îndoială că autoritățile judiciare naționale ... Vezi mai mult
Curtea nu are nicio îndoială că autoritățile judiciare naționale au acționat în interesul superior al copilului, refuzând să cheme victima ... Click pentru abonare
6.
Curtea admite că declarațiile date de victima infracțiunii de ... Vezi mai mult
Curtea admite că declarațiile date de victima infracțiunii de viol în cursul cercetării preliminare au constituit probe semnificative în constatarea ... Click pentru abonare
7.
Curtea constată că a existat un motiv întemeiat pentru ... Vezi mai mult
Curtea constată că a existat un motiv întemeiat pentru respingerea cererii reclamantului de a reaudia victima, ale cărei declarații au ... Click pentru abonare
8.
Curtea reaminteşte că elementele de probă trebuie, în general, ... Vezi mai mult
Curtea reaminteşte că elementele de probă trebuie, în general, să fie prezentate în faţa acuzatului în şedinţă publică, în vederea ... Click pentru abonare
9.
Curtea reține că reclamantului nu i s-a oferit posibilitatea ... Vezi mai mult
Curtea reține că reclamantului nu i s-a oferit posibilitatea de a urmări modul în care victimele (copii minori) au fost ... Click pentru abonare
10.
Condamnarea reclamantului a fost dispusă pe baza declarațiilor părții ... Vezi mai mult
Condamnarea reclamantului a fost dispusă pe baza declarațiilor părții civile, audiate de organul de urmărire penală, și pe baza concluziilor ... Click pentru abonare
11.
Având în vedere caracteristicile speciale ale procedurilor penale privind ... Vezi mai mult
Având în vedere caracteristicile speciale ale procedurilor penale privind infracțiunile sexuale nu se impune ca în toate cazurile întrebările să ... Click pentru abonare
12.
O condamnare nu trebuie să se bazeze nici exclusiv, ... Vezi mai mult
O condamnare nu trebuie să se bazeze nici exclusiv, nici într-o măsură decisivă pe declarații anonime. [CtEDO, hotărârea din 23 ... Click pentru abonare
13.
Menținerea anonimatului martorilor a fost justificată în cauză având ... Vezi mai mult
Menținerea anonimatului martorilor a fost justificată în cauză având în vedere că aceștia au fost audiați în faza de apel ... Click pentru abonare
14.
Curtea reiterează că obținerea probelor este reglementată în primul ... Vezi mai mult
Curtea reiterează că obținerea probelor este reglementată în primul rând de normele de drept intern și că, în principiu, este ... Click pentru abonare
15.
Instanța a dispus condamnarea reclamantului în principal pe baza ... Vezi mai mult
Instanța a dispus condamnarea reclamantului în principal pe baza declarațiilor date în timpul urmăririi penale, la administrarea cărora reclamantul nu ... Click pentru abonare